ตำบลคุยบ้านโอง
ประวัติความเป็นมา
เดิมทีในหมู่บ้านนี้มีบริเวณที่เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ซึ่งเรียกว่า "คุย" สัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก แต่ขนาดลำตัวเล็ก ชาวบ้านเรียกว่า "ตัวโอง" (ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว) ได้มาอาศัยหากินอยู่เป็นประจำ ต่อมาชาวบ้านได้มาอาศัยมากขึ้น จึงได้ตั้งหมู่บ้านขึ้น และให้ชื่อว่า "บ้านคุยบ้านโอง" ในปีพ.ศ.2508 จึงได้แยกเป็นตำบลให้ชื่อว่าตำบลคุยบ้านโอง ตามชื่อบ้านเดิม และในปี 2540ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านนาป่าแดง, หมู่ 2 บ้านไร่ดง, หมู่ 3 บ้านคุยป้อม, หมู่ 4 บ้านไร่ปรือ, หมู่ 5 บ้านคุยแขวน, หมู่6 บ้านวังถ้ำ, หมู่ 7 บ้านคุยบ้านโอง, หมู่ 8 บ้านคุยตาแข
สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและเทลาดเอียงไปทางทิศใต้ของตำบล เลยตามแนวขึ้นไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มสม่ำเสมอ เหมาะแก่ การทำนา มีเนื้อที่ประมาณ 43.12 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 26,723 ไร่ ห่างจากอำเภอพรานกระต่าย ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,164 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,240คน แยกเป็นชาย 2,088 คน หญิง 2,152 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
1. อาชีพเกษตรกรรม 827 ครัวเรือน
2. อาชีพเลี้ยงสัตว์ 27 ครัวเรือน
3. อาชีพรับราชการ 6 ครัวเรือน
4. อาชีพค้าขาย 19 ครัวเรือน
5. อาชีพรับจ้างทั่วไป 99 ครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
3. วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
4. สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
5. ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล คุยบ้านโอง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล คุยบ้านโอง หมู่ 2 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทร : 055-749680 โทรสาร : 055-749680 ต่อ 17