ตำบลเขาคีริส
ประวัติความเป็นมา
ตำบลเขาคีริส เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลพรานกระต่าย และได้แยกพื้นที่จากตำบลพรานกระต่ายในปี พ.ศ. 2513 ตำบลเขาคีริส มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ ประชากร รวม 7,732 คน ประชาชนประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพทั่วไปของตำเขาคีริส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยภูเขาลูกเล็ก ๆ ในเขตตำบล มีคลองชลประทานหลายสาย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ที่ทำการ อบต.ตั้งอยู่ บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาคีริส อำเภออพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ18 หมู่บ้าน มีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง รวม 7 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 36 คน
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ทิตะวันออก ติดกับ ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,901 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,013 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม ทำหมวกผ้า, ทำพริกแกง, การจักรสานเครื่องใช้จากไม้ไผ่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โบราณสถานบ้านวัง
2)โบราณสถานบ้านเขานางทอง
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีริส
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีริส ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110