ตารางออกตรวจโรค

วัน รายละเอียด
จันทร์ คลินิคไต, คลินิคจิตเวช, คลินิคหอบหืด
อังคาร ฝากครรภ์, คลินิคเบาหวาน, คลินิคไต
พุธ วางแผนครอบครัว,คลินิคความดันโลหิตสูง, คลินิคหัวใจ
พฤหัส คลินิคเบาหวาน, คลินิคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, คลินิคไทรอยด์
ศุกร์ คลินิควัณโรค, คลินิคความดัน